Nâng cấp phiên bản PHP cho Xampp trên Windows

Nâng cấp phiên bản PHP cho Xampp trên Windows

Không như các trình tạo máy chủ khác cho phép chúng ta chủ động chuyển đổi giữa các phiên bản PHP khác nhau. Với Xampp chúng ta phải update thủ công nếu muốn thay đổi phiên bản PHP. Hãy đọc bài viết dưới đây để cập nhật phiên bản PHP cho Xampp nhé.

Trong bài viết này, mình sẽ cập nhật từ phiên bản PHP 7.4.27 lên phiên bản PHP 8.1.10.

Bước 1: Download bản Xampp có version PHP cần update

Vào trang download của Xampp https://www.apachefriends.org/download.html   Chon More Downloads > Xampp Windows > chọn phiên bản mới nhất 8.1.10 > chọn bản.zip hoặc .7z nếu bạn có trình giải nén 7z

Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp đường dẫn sau để chọn verrsion PHP 8.1.10 mới nhất cho Xampp https://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/8.1.10/

Bước 2: Backup lại thư mục PHP hiện tại

Sau khi tải thành thông phiên bản PHP cần update. Trên máy tính của bạn, vào thư mục  Xampp. Ví dụ như máy của mình là  C:\xampp. Sau đó bạn đổi tên thư mục php thành php7.4.27 (đây là tên phiên bản PHP hiện tại của mình).

Sau đó mở file vừa tải về, copy thư mục php trong file zip (hoặc 7z) này vào thư mục C:\xampp 

Bước 3: Thay đổi cấu hình file php.ini

Vào folder php , tìm đến file php.ini (C:\xamp\php\php.ini)

Bạn thay thế các đường dẫn \xampp\ bằng C:\xampp\. Ví dụ \xampp\php\PEAR thay bằng C:\xampp\php\PEAR

Có khoảng 9 chỗ cần thay thế, các bạn dùng công cụ replace của notepad để replace cho nhanh

Bước 4: Thay đổi cấu hình file httpd-xampp.conf

Mở Xampp Control Panel và nhấn vào nút config chọn Apache (httpd-xampp.conf) hoặc mở file này trong thư mục C:\xampp\apache\conf\extra

Trong file này bạn tìm đến 2 dòng

LoadFile “C:/xampp/php/php7ts.dll”
LoadModule php7_module “C:/xampp/php/php7apache2_4.dll”

và đổi thành

LoadFile “C:/xampp/php/php8ts.dll”
LoadModule php_module “C:/xampp/php/php8apache2_4.dll”

Lưu ý: ở đây chữ php7_module đổi thành php_module

Xem ví dụ ở hình dưới

PHP-Module setup

Sau đó tìm đến các dòng 40, 68, 100. Đổi các chữ php7_module thành php_module

 

Bước 5: Fix lỗi HP Warning: ‘C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\VCRUNTIME140.dll’ 14.11 is not compatible with this PHP build linked with 14.29 in Unknown on line 0

Về cơ bản đến đây là xong. Bạn có thể bât Xampp để chạy thử. Trong trường không chạy được, bạn xem log trong phần Apache (error.log) nếu báo lỗi HP Warning: ‘C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\VCRUNTIME140.dll’ 14.11 is not compatible with this PHP build linked with 14.29 in Unknown on line 0

Bạn truy cập link https://visualstudio.microsoft.com/downloads/ kéo xuống dưới phần Other Tools, Frameworks, and Redistributables tải bản Microsoft Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2022  hoặc tải trực tiếp từ đường link sau https://aka.ms/vs/17/release/VC_redist.x64.exe , cài đặt bản VC_redist.x64.exe này để fix lỗi

VC_redist.x64.exe
Fix lỗi HP Warning: ‘C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\VCRUNTIME140.dll’ 14.11 is not compatible with this PHP build linked with 14.29 in Unknown on line 0

Các bạn có thể vào http://localhost/dashboard/phpinfo.php   để kiểm tra phiên bản PHP hiện tại.

PHP Version 8.1.10
Các bạn có thể vào http://localhost/dashboard/phpinfo.php  để kiểm tra phiên bản PHP hiện tại.
Bước 6: Fix lỗi phpMyAdmin

Bây giờ bạn có thể chạy Xampp với phiên bản php 8.1.10 nhưng nếu mở phpMyAdmin thì sẽ sảy ra một số lỗi. Vì vậy hãy đổi tên thư mục phpMyAdmin trong thư mục Xampp thành phpMyAdmin7.4.27 và giải nén thư mục phpMyAdmin trong file zip (hoặc 7z) mà bạn tải về lúc ban đầu vào thư mục này.

Sau đó vào lại thư mục phpMyAdmin7.4.27 copy file config.inc.php copy đè vào file hiện có trong thư mục phpMyAdmin mà bạn vừa giải nén. Vậy là fix xong lỗi của phpMyAdmin

Lỗi phpMyAdmin sau khi nâng cấp PHP
Bây giờ bạn có thể chạy Xampp với phiên bản php 8.1.10 nhưng nếu mở phpMyAdmin thì sẽ sảy ra một số lỗi.
Lỗi phpMyAdmin sau khi nâng cấp PHP
Đổi tên thư mục phpMyAdmin trong thư mục Xampp thành phpMyAdmin7.4.27 và giải nén thư mục phpMyAdmin trong file zip (hoặc 7z) mà bạn tải về lúc ban đầu vào thư mục này.
Lỗi phpMyAdmin sau khi nâng cấp PHP
Sau đó vào lại thư mục phpMyAdmin7.4.27 copy file config.inc.php copy đè vào file hiện có trong thư mục phpMyAdmin mà bạn vừa giải nén.

Chúc các bạn thành công

Share This Post

Post Comment