Điều chỉnh múi giờ trên Centos Server

Điều chỉnh múi giờ trên Centos Server

Hướng dẫn xem, thay đổi múi giờ của máy chủ Centos (timezone centos) về múi giờ Việt Nam.

Xem ngày tháng hiện tại của hệ thống bằng lệnh:

date

Cập nhật múi giờ về +7 theo giờ Việt Nam:

rm -f /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Bổ sung cách đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam

Cài đặt NTP

yum install -y ntpdate

Đồng bộ NTP server Việt Nam

ntpdate vn.pool.ntp.org

Đồng bộ NTP server Asia

ntpdate asia.pool.ntp.org

 

Danh sách các servers bạn tham khảo tại: NTP Pool Servers

Share This Post

One Response to "Điều chỉnh múi giờ trên Centos Server"

Post Comment