Cách cài đặt và sử dụng Traceroute trong Linux RHEL 6/7, CentOS 6/7, Oracle Linux 6/7

Cách cài đặt và sử dụng Traceroute trong Linux RHEL 6/7, CentOS 6/7, Oracle Linux 6/7
Lệnh Traceroute là một công cụ chẩn đoán mạng để hiển thị các gói đường dẫn đến máy chủ hoặc đích của mạng. Nó cho biết mỗi bước nhảy sẽ mất bao lâu và bao nhiêu bước nhảy mà gói tin yêu cầu để đến được đích xác định. Trong Linux, lệnh traceroute được sử dụng trong khi trong môi trường windows và dos, chúng đã sử dụng lệnh tracert. Trong bài này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và cách sử dụng lệnh traceroute để chẩn đoán các vấn đề liên quan đến mạng IP của bạn. Các bước này đã được thử nghiệm trên RHEL 6/7, CentOS 6/7 và Oracle Linux 6/7.1. Nếu VPS Linux hoặc máy chủ chuyên dụng của bạn không được cài đặt với traceroute, nó sẽ trả về cảnh báo này:

# traceroute www.google.com
-bash: traceroute: command not found

Or you can verify the traceroute install or not by issue which command :

# which traceroute
/usr/bin/which: no traceroute in (/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin)

2. Để cài đặt traceroute, hãy chạy lệnh sau:

# yum install traceroute -y

3. Xác minh cài đặt lệnh hay không:

# which traceroute
/bin/traceroute

4. Cách sử dụng lệnh traceroute:

a. Tìm đường dẫn mạng từ máy chủ centos 7 của tôi đến google.com:

# traceroute [options]

Ví dụ:

# traceroute www.google.com
traceroute to www.google.com (58.27.108.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.2.1 (192.168.2.1) 9.233 ms 9.020 ms 8.857 ms
 2 219.93.218.177 (219.93.218.177) 20.717 ms 20.529 ms 27.526 ms
 3 60.49.55.93 (60.49.55.93) 57.368 ms 57.446 ms 57.187 ms
 4 10.55.32.58 (10.55.32.58) 76.846 ms 10.55.32.56 (10.55.32.56) 66.418 ms 66.906 ms
 5 58.27.105.125 (58.27.105.125) 75.779 ms 65.556 ms 65.592 ms
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

1 là cổng internet trên mạng mà quá trình theo dõi này đã được thực hiện (IP cục bộ của modem ADSL)
2 là ISP mà máy tính gốc được kết nối.

Chi tiết IP WAN modem PPPoE của tôi:

b. Tìm đường dẫn mạng từ máy chủ centos 7 của tôi đến google.com và không phân giải địa chỉ IP thành tên miền của chúng:

# traceroute www.google.com -n

c. Tìm đường dẫn mạng từ máy chủ centos6 của tôi đến google.com và đặt số giây để đợi phản hồi cho một đầu dò là 0,1 giây (Mặc định là 5,0):

# traceroute www.google.com -w 0.1

d. Tìm đường dẫn mạng từ máy chủ centos6 của tôi đến google.com và đặt số lượng đầu dò cho mỗi bước là 5 (Mặc định là 3):

# traceroute www.google.com -q 5

5. Hiển thị các tùy chọn dòng lệnh cơ bản trợ giúp để sử dụng nhiều hơn:

# traceroute --help
Usage:
 traceroute [ -46dFITnreAUV ] [ -f first_ttl ] [ -g gate,... ] [ -i device ] [ -m max_ttl ] [ -N squeries ] [ -p port ] [ -t tos ] [ -l flow_label ] [ -w waittime ] [ -q nqueries ] [ -s src_addr ] [ -z sendwait ] host [ packetlen ]
Options:
 -4             Use IPv4
 -6             Use IPv6
 -d --debug         Enable socket level debugging
 -F --dont-fragment     Do not fragment packets
 -f first_ttl --first=first_ttl
               Start from the first_ttl hop (instead from 1)
 -g gate,... --gateway=gate,...
               Route packets through the specified gateway
               (maximum 8 for IPv4 and 127 for IPv6)
 -I --icmp         Use ICMP ECHO for tracerouting
 -T --tcp          Use TCP SYN for tracerouting
 -i device --interface=device
               Specify a network interface to operate with
 -m max_ttl --max-hops=max_ttl
               Set the max number of hops (max TTL to be
               reached). Default is 30
 -N squeries --sim-queries=squeries
               Set the number of probes to be tried
               simultaneously (default is 16)
 -n             Do not resolve IP addresses to their domain names
 -p port --port=port    Set the destination port to use. It is either
               initial udp port value for "default" method
               (incremented by each probe, default is 33434), or
               initial seq for "icmp" (incremented as well,
               default from 1), or some constant destination
               port for other methods (with default of 80 for
               "tcp", 53 for "udp", etc.)
 -t tos --tos=tos      Set the TOS (IPv4 type of service) or TC (IPv6
               traffic class) value for outgoing packets
 -l flow_label --flowlabel=flow_label
               Use specified flow_label for IPv6 packets
 -w waittime --wait=waittime
               Set the number of seconds to wait for response to
               a probe (default is 5.0). Non-integer (float
               point) values allowed too
 -q nqueries --queries=nqueries
               Set the number of probes per each hop. Default is
               3
 -r             Bypass the normal routing and send directly to a
               host on an attached network
 -s src_addr --source=src_addr
               Use source src_addr for outgoing packets
 -z sendwait --sendwait=sendwait
               Minimal time interval between probes (default 0).
               If the value is more than 10, then it specifies a
               number in milliseconds, else it is a number of
               seconds (float point values allowed too)
 -e --extensions      Show ICMP extensions (if present), including MPLS
 -A --as-path-lookups    Perform AS path lookups in routing registries and
               print results directly after the corresponding
               addresses
 -M name --module=name   Use specified module (either builtin or external)
               for traceroute operations. Most methods have
               their shortcuts (`-I' means `-M icmp' etc.)
 -O OPTS,... --options=OPTS,...
               Use module-specific option OPTS for the
               traceroute module. Several OPTS allowed,
               separated by comma. If OPTS is "help", print info
               about available options
 --sport=num         Use source port num for outgoing packets. Implies
               `-N 1'
 -U --udp          Use UDP to particular port for tracerouting
               (instead of increasing the port per each probe),
               default port is 53
 -UL             Use UDPLITE for tracerouting (default dest port
               is 53)
 -P prot --protocol=prot  Use raw packet of protocol prot for tracerouting
 --mtu            Discover MTU along the path being traced. Implies
               `-F -N 1'
 --back           Guess the number of hops in the backward path and
               print if it differs
 -V --version        Print version info and exit
 --help           Read this help and exit

Arguments:
+   host     The host to traceroute to
   packetlen   The full packet length (default is the length of an IP
          header plus 40). Can be ignored or increased to a minimal
          allowed value

Share This Post

Post Comment