Bài 03: Lớp – thuộc tính – phương thức của đối tượng

Bài 03: Lớp – thuộc tính – phương thức của đối tượng

 

Ở bài trước các bạn đã biết được định nghĩa lập trình hướng đối tượng nhưng chỉ nói ở múc độ lý thuyết chứ chưa thấy đụng đến code, nếu thế thì trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng code để tạo các đối tượng thông qua class (lớp).

1. Lớp (class) là gì?

Như ta đã biết đối tượng là những sự vật, sự việc mà nó có những tính chất, hành động giống nhau, vậy thì lớp (hàm bình thường thôi đúng không nào?

Hàm trong đối tượng gọi đến các thuộc tính của chính mình bằng cú pháp sau: $this->ten_thuoc_tinh;

Ví dụ:

class DongVat {
  var $hello = 'Xin chào các bạn, Tôi đang ăn nhé';
  // Các phương thức
 
  // hàm (hành động) ăn
  function an()
  {
    echo $this->hello;
  }
}
 
// Khởi tạo lớp động vật mới
$conheo = new DongVat();
 
// Gọi đến hàm ăn
// kết quả "Xin chào các bạn, Tôi đang ăn nhé"
$conheo->an(); 

5. Lời kết

Trong bài nay tôi muốn các bạn phân biệt được thế nào là đối tượng và lớp, cách khai báo lớp cách truy xuất các thuộc tính và phương thức của lớp trong php để qua những bài sau dễ dàng hiểu các ví dụ tôi đưa ra hơn. Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm trừu tượng hóa dữ liệu

Nguồn: freetuts.net