Bài 01: Phương pháp lập trình truyền thống

Bài 01: Phương pháp lập trình truyền thống

Để cho các bạn hiểu rõ tại sao lại phải học lập trình hướng đối tượng thì tôi sẽ giới thiệu các phương pháp lập trình truyền thống, từ đó các bạn thấy được các ưu và nhược điểm của từng phương pháp.

Nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp sau:

 • Lập trình truyền thống có cấu trúc
 • Lập trình truyền thống hướng thủ tục
 • Lập trình truyền thống hướng modun

1. Lập trình truyền thống không có cấu trúc

Đây là phương pháp lập trình truyền thống cho những người mới bắt đầu học lập trình, không sử dụng hàm, tất cả dòng lệnh đều viết trong file từ trên xuống dưới, dữ liệu đều dùng chung và tất cả các biến đều ở dạng toàn cục.

Ví dụ: Chương trình in ra danh sách sinh viên

//----------------------------------------//
// Chương trình in ra danh sách sinh viên //
//----------------------------------------//
 
// Danh Sách Sinh Viên
$sinhvien = array(
  'Nguyễn Văn A',
  'Nguyễn Văn B',
  'Nguyễn Văn C',
  'Nguyễn Văn D',
  'Nguyễn Văn E',
  'Nguyễn Văn F',
  'Nguyễn Văn G',
  'Nguyễn Văn H',
  'Nguyễn Văn I',
  'Nguyễn Văn K',
  'Nguyễn Văn L',
  'Nguyễn Văn M'
);
 
// In ra danh sách sinh viên
echo 'DANH SÁCH SINH VIÊN';
for ($i = 0; $i < $sinhvien; $i++){
  echo 'Sinh Viên ' . $sinhvien[$i];
}

Ưu điểm: Viết rất nhanh, chương trình chạy cũng rất nhanh vì không phải thông qua giai đoạn gọi hàm, gọi đối tượng.

Nhược điểm:

 • Gặp khó khăn khi xây dựng các chương trình lớn, vì dòng lệnh rất dài rất khó bảo trì và quản lý dòng code.
 • Khi chương trình có những dòng lệnh được lặp lại thì phải copy thành nhiều chỗ, và khi sửa một chỗ thì phải sửa tất cả các chỗ còn lại.
 • Chỉ viết được các chương trình nhỏ.
 • Chương trình không khoa học, rất khó sửa chữa và bảo trì.

2. Lập trình truyền thống hướng thủ tục

Phương pháp lập trình hướng đối tượng là gì?

Nguồn: freetuts.net