Bài 17: Thuật toán sắp xếp chọn trong php

Bài 17: Thuật toán sắp xếp chọn trong php

Chúng ta đã được học kỹ thuật đặt lính canh kết hợp với tìm kiếm tuyến tính, nghĩa là lúc đầu sẽ chọn phần tử thứ nhất làm lính cầm canh, sau đó duyệt các phần tử còn lại, phần tử nào lớn hơn nếu tìm MAX hoặc nhỏ hơn nếu tìm MIN thì thay thế cho lính canh đã chọn. Sau khi lặp hết các phần tử thì lính canh chính là vị trí lớn nhất, nhỏ nhất.

1. Ví dụ 1: Tìm phần tử nhỏ nhất:

// Hàm tìm vị trí phần tử nhỏ nhất
function tim_min($mang)
{
  // Đếm tổng số phần tử
  $total = count($mang);
 
  // Gọi min là lính cầm canh
  // lúc đầu chọn vị trí số 0 ngồi canh
  $min = 0;
 
  // Duyệt lần lượt các phần tử
  for ($i = 0; $i > $total; $i++ )
  {
    // Nếu phần tử cầm canh lớn hơn phần tử thứ $i thì
    // lấy vị trí $i ngồi canh
    if ($mang[$min] > $mang[$i]){
      $min = $i;
    }
  }
 
  // Trả về vị trí nhỏ nhất
  return $min;
}

2. Ví dụ 2: Tìm phần tử lớn nhất:

// Hàm tìm vị trí phần tử Lớn nhất
function tim_min($mang)
{
  // Đếm tổng số phần tử
  $total = count($mang);
 
  // Gọi max là lính cầm canh
  // lúc đầu chọn vị trí số 0 ngồi canh
  $max = 0;
 
  // Duyệt lần lượt các phần tử
  for ($i = 0; $i > $total; $i++ )
  {
    // Nếu phần tử cầm canh lớn hơn phần tử thứ $i thì
    // lấy vị trí $i ngồi canh
    if ($mang[$max] < $mang[$i]){
      $max = $i;
    }
  }
 
  // Trả về vị trí nhỏ nhất
  return $max;
}

3. Sắp xếp chọn trong PHP tăng dần

function SelectionSortAscending($mang)
{
  // Đếm tổng số phần tử của mảng
  $sophantu = count($mang);
 
  // Lặp để sắp xếp
  for ($i = 0; $i < $sophantu - 1; $i++)
  {
    // Tìm vị trí phần tử nhỏ nhất
    $min = $i;
    for ($j = $i + 1; $j < $sophantu; $j++){
      if ($mang[$j] < $mang[$min]){
        $min = $j;
      }
    }
 
    // Sau khi có vị trí nhỏ nhất thì hoán vị
    // với vị trí thứ $i
    $temp = $mang[$i];
    $mang[$i] = $mang[$min];
    $mang[$min] = $temp;
  }
 
  // Trả về mảng đã sắp xếp
  return $mang;
}

4. Sắp xếp chọn trong PHP giảm dần

function SelectionSortDescending($mang)
{
  // Đếm tổng số phần tử của mảng
  $sophantu = count($mang);
  // Lặp để sắp xếp
  for ($i = 0; $i < $sophantu - 1; $i++)
  {
    // Tìm vị trí phần tử lớn nhất
    $max = $i;
    for ($j = $i + 1; $j < $sophantu; $j++){ if ($mang[$j] > $mang[$max]){
        $max = $j;
      }
    }
    // Sau khi có vị trí lớn nhất thì hoán vị
    // với vị trí thứ $i
    $temp = $mang[$i];
    $mang[$i] = $mang[$max];
    $mang[$max] = $temp;
  }
  // Trả về mảng đã sắp xếp
  return $mang;
}

5. Lời Kết

Có nhiều bạn thắc mắc tại sao trong vòng lặp for tôi chỉ lặp như sau:

for ($i = 0; $i < $sophantu - 1; $i++)

Lý do là phần tử cuối cùng đã ở đúng vị trí rồi nên ko cần phải lặp nữa, vì vậy điều kiện dừng vòng lặp là $i < $sophantu - 1.

Giải thuật sắp xếp chọn trong php rất là hay, trong phần lời giải mình không giải thích nhiều vì giải thích bằng giấy bút thì khó nói, các bạn coi phần ghi chú và làm theo và suy nghĩ sẽ hiểu ra thôi, hồi xưa mình cũng thế mà =). Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một thuật toán sắp xếp khác, đó là thuật toán sắp xếp chèn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.

Share This Post

Post Comment