Cú pháp C# cơ bản

Cú pháp C# cơ bản C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau các cách thức…
Cài đặt môi trường C#

Cài đặt môi trường C# Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để cài đặt môi trường C#. Chúng tôi đã đề cập rằng C# là một phần của .Net Framework và được sử…
C# là gì

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO). C# được…
Cấu trúc chương trình C#

Cấu trúc chương trình C# Trước khi học về cách xây dựng các khối của ngôn ngữ lập trình C#, chúng ta nên tìm hiểu cấu trúc cơ bản chương trình C#. Tạo chương trình Hello World trong C# Một…
Toán tử trong C#

Toán tử trong C# Một toán tử là một biểu tượng, mà nói cho compiler thực hiện các thao tác toán học và logic cụ thể. C# cung cấp nhiều toán tử có sẵn, đó là: Toán tử số học…
Hằng (Constant/Literal) trong C#

Hằng (Constant/Literal) trong C# Constant liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong khi thực thi. Những giá trị cố định này cũng được gọi là literal. Constant là một kiểu dữ…
Biến trong C#

Biến trong C# Một biến là không gì khác ngoài một tên được cung cấp cho khu vực lưu giữ mà chương trình có thể thao tác. Mỗi biến trong C# có một kiểu cụ thể, mà quyết định kích…