Chuỗi (String) trong C#

Chuỗi (String) trong C# Trong C#, bạn có thể sử dụng các chuỗi (string) như là mảng các ký tự. Tuy nhiên, phổ biến hơn là để sử dụng từ khóa string để khai báo một biến chuỗi. Từ khóa…
Mảng (Array) trong C#

Mảng (Array) trong C# Một mảng lưu giữ một tập hợp các phần tử có kích cỡ cố định trong cùng kiểu. Một mảng được sử dụng để lưu giữ một tập hợp dữ liệu, nhưng nó thường hữu ích…
Nullable trong C#

Nullable trong C# C# cung cấp một kiểu dữ liệu đặc biệt, kiểu nullable, từ đó bạn có thể gán dãy các giá trị thông thường cũng như các giá trị null trong C#. Ví dụ: Bạn có thể lưu…
Phương thức trong C#

Phương thức trong C# Một phương thức là một nhóm lệnh cùng nhau thực hiện một tác vụ. Mỗi chương trình C# có ít nhất một lớp với một phương thức là Main. Để sử dụng một phương thức trong…
Tính đóng gói trong C#

Tính đóng gói trong C# Encapsulation (Tính đóng gói) được định nghĩa là “tiến trình đóng gói một hoặc nhiều mục bên trong một gói logic hoặc vật lý”. Tính đóng gói, trong phương pháp lập trình hướng đối tượng,…
Vòng lặp trong C#

Vòng lặp trong C# Có một tình huống mà bạn cần phải thực hiện một đoạn code một vài lần. Nhìn chung, các câu lệnh được thực hiện một cách tuần tự. Câu lệnh đầu tiên của hàm được thực…
Kiểu dữ liệu trong C#

Kiểu dữ liệu trong C# Các biến trong C# được phân chia thành các kiểu sau: Kiểu giá trị (Value type) Kiểu tham chiếu (Reference type) Kiểu con trỏ (Pointer type) Kiểu giá trị trong C# Các biến kiểu giá…
Cú pháp C# cơ bản

Cú pháp C# cơ bản C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng đa dạng mà tương tác với nhau các cách thức…
Cài đặt môi trường C#

Cài đặt môi trường C# Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ cần thiết để cài đặt môi trường C#. Chúng tôi đã đề cập rằng C# là một phần của .Net Framework và được sử…
C# là gì

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO). C# được…