Nullable trong C# C# cung cấp một kiểu dữ liệu đặc biệt, kiểu nullable, từ đó bạn có thể gán dãy các giá trị thông thường cũng như các giá…

Tính đóng gói trong C# Encapsulation (Tính đóng gói) được định nghĩa là “tiến trình đóng gói một hoặc nhiều mục bên trong một gói logic hoặc vật lý”. Tính…

Vòng lặp trong C# Có một tình huống mà bạn cần phải thực hiện một đoạn code một vài lần. Nhìn chung, các câu lệnh được thực hiện một cách…

Cú pháp C# cơ bản C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Trong phương pháp lập trình hướng đối tượng, một chương trình gồm các đối tượng…

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer…