Toán tử trong C#

Toán tử trong C# Một toán tử là một biểu tượng, mà nói cho compiler thực hiện các thao tác toán học và logic cụ thể. C# cung cấp nhiều toán tử có sẵn, đó là: Toán tử số học…
Hằng (Constant/Literal) trong C#

Hằng (Constant/Literal) trong C# Constant liên quan tới các giá trị cố định mà chương trình không thể thay đổi trong khi thực thi. Những giá trị cố định này cũng được gọi là literal. Constant là một kiểu dữ…
Biến trong C#

Biến trong C# Một biến là không gì khác ngoài một tên được cung cấp cho khu vực lưu giữ mà chương trình có thể thao tác. Mỗi biến trong C# có một kiểu cụ thể, mà quyết định kích…