20+ lệnh bảo mật Linux thiết yếu

Có nhiều khía cạnh cần bảo mật trên các hệ thống Linux – từ việc thiết lập tài khoản để đảm bảo rằng người dùng khác không có nhiều đặc quyền hơn những gì họ cần để thực hiện công việc. Đây…
Cài đặt nslookup trên CentOS

nslookup là 1 phần của gói bind-utils. Nếu bạn chưa cài đặt bind-utils package, bạn sẽ gặp lỗi như phía dưới khi nslookup đến domain: [root@centos6 ~]# nslookup -bash: nslookup: command not found Để cài đặt nslookup trên CentOS, chạy…